Datorstöd för hantering av risker och arbetsmiljö

Hem
Kontakter
Nytt och gammalt
TEMAN
- Patientsäkerhet
- Järnvägssäkerhet

- Riskhantering

Genomförd forskning
Konsulttjänster
Rapporter 
Blanketter för analys

English

Uppdaterad 2010-05-10

En summering av program och databaser för att stödja hanteringen av arbetsmiljöfrågor har gjorts. Det är en del av en större studie inriktad på stödmaterial inriktat på arbetsmiljöfrågor. (Se vidare IRS projekt Stödmaterial.) Denna del är inriktad på gäller produkter som finns i digital form på CD eller diskett. Den ursprungliga sammanställningen gjordes år 2000. Mest ingår svenskt material, men några utländska exempel finns.

Utvecklingen går fort och många produkter har tillkommit och många har försvunnit. Den största skillnaden är att webben har gett ett så stort utbud. Sammanställningen granskas då och då men är inte heltäckande längre. Eftersom många besöker denna webbsida behålls den fortfarande.

Om du upptäcker viktiga saker som saknas eller som inaktuella, skicka oss ett meddelande till Datorstöd@irisk.se . Så ska vi försöka fortsätta att hålla sidan någorlunda aktuell.

Vi har inte testat funktioner eller tillämpningar, utan bara återgett information från tillverkarna. Dessa kan beskriva sina program olika, så sammanställningen behöver inte nödvändigtvis alltid återspegla reella skillnader. Angivna priser är ungefärliga och är exklusive moms. Materialet har delats upp i fyra grupper.

RAprog

1 Riskanalys och specialprogram

2 Material om systematiskt arbetsmiljöarbete  (internkontroll) och arbetsmiljö allmänt

3 Kemiska ämnen


 1 Riskanalys och specialprogram

Tabellen ger exempel på datorprogram som är avsedda att stödja riskanalyser, CE-märkning etc. Vid en genomgång av denna webbsida 2010 visade det sig flera avprogrammen hade upphört eller visade sig svåra att hitta. De har därför tagits bort från listan.

De sex sista programmen är exempel på specialprogram. Det finns en mängd stora och avancerade program för tillämpningar inom kärnkraft, offshore etc. Prisbilden är ibland svåröverskådlig, eftersom program kan säljas i paket med andra program, det finns olika slag av rabatter osv. Det finns många producenter av sådana program, och exempelvis vid konferensen ESREL'99 fanns 20 utställare av programvaror.

Produktnamn

Kommentar

Producent

Pris

Mall för riskanalys

Word-mallar för riskanalysprotokoll

IRS

Gratis

Riskanalys

CD som bilaga till handbok

Swerea IVF

Hela handboken 900:-

BowTieXP

Stöd att göra riskanalyser med metoden "Bow-Tie"

Govenors

Cirka 15 000:-

Investigator 3

Stöd att göra olycksutredningar med flera olika metoder

Govenors

Cirka 24 000:-

CARA-Fault Tree

Program för felträdsanalys finns även "Light"-version

ExproSoft

12 000:- (?)

Risk Spectrum

Programpaket med olika moduler, för bl.a. felträd.

Relcon Scandpower AB

20 000:- ---
130 000:-

Synergi

Programpaket för arbetsmiljö, kvalitet etc.

Synergi Solutions AB

250 000:- och uppåt

Flexite

Internetbaserad inrapportering av olycksfall

Flexeurope AB

Cirka 120 000:-

Rektron FMEA

Programpaket för stöd vid användning av FMEA

Rektron AB

15 000:- för en licens

Mallar för protokoll i riskanalyser i Word-format kan hämtas på på IRS webbsida. De finns för metoderna Avvikelseanalys , Energianalys och olycksutredningar.

Till handboken Riskanalys – för säkrare arbetsmiljö och mindre störning i produktionen finns en CD som bilaga. Den innehåller blanketter för riskanalys och störningsrapportering, rapportmallar, och 10 exempel på riskanalyser. Det är en utbildningspärm framtagen av IRS och IVF. Denna kan beställas från Swerea IVF (fd IVF Industriforskning och utveckling AB) till prisetca 900 :-, där CDn följer med på köpet.

BT BowTieXP är ett stöd att göra riskanalyser med "Bow-Tie" metoden. För en viss riskabel händelse visar man hot, barriärer och olika konsekvenser. Programmet har utvecklats av det holländska företaget Govenors, och det finns på bl.a. engelska och norska. Priset är 1500 Euro (ca 15 000 SEK) för en användare. (Bow-tie" betyder rosett eller fluga på svenska.)

BT Investigator 3 kan användas vid utredning av olyckor och tillbud. Programmet innehåller hjälp att göra en Tripod Beta Analysis, som innehåller en beskrivning av kartläggning av förloppet, och berörda barriärer. Även detta program har utvecklats av Govenors, och det finns på bl.a. engelska och norska. Priset är 2400 Euro (ca 24 000 SEK) för en användare.

CARA-Fault Tree är ett program för konstruktion och analys av felträd (senaste version är 4.1). Det kommer från ExproSoft, Norge, som samarbetat med SINTEF i utvecklingen. För några år sedan var priset runt 12 ooo NOK för en liten version.

Risk Spectrum ger stöd för ett antal riskanalysmetoder, såsom felträd och händelseträd. Det är utvecklat av företaget Relcon Scandpower AB i Sverige. Ett komplett program kostade omkring 130 000 kronor och enstaka moduler finns för 20 000 kronor.

Synergi är ett system för hantering av risker i företaget, som t.ex. olyckor, incidenter, kvalitetsavviklelser, och dispenser. Programmet har ursprungligen utvecklats för kraven i offshore branschen. Det säljs av Synergi Solutions AB, och priset låg från 250 000 kronor och uppåt.

Flexite är ett program för inrapportering av avvikelser och olyckor. Systemet är internetbaserat, och rapportering kan göras direkt från arbetsplatserna. Programmet säljs av Flexeurope AB. Kostnaden låg på cirka 120 000 kronor, och då ingår anpassning till behoven och viss utbildning.

Rektron FMEA är ett program för stöd vid feleffektanalys (FMEA). Det är anpassat till QS 9000 och ISO 9000, och man kan även göra anpassningar egna till egna behov. Kostnaden är 15 000 kronor för en enstaka licens. Utvecklingen har gjorts av företaget Rektron AB.

 


   2    Material om systematiskt arbetsmiljöarbete  (internkontroll) och arbetsmiljö allmänt

Internkontroll och arbetsmiljö allmänt - på diskett eller CD. Produkterna har förändrats åtskilligt och ibland bytt namn, och det betyder att i nästan samtliga fall är produkterna utvecklade och med andra priser. Producenterna ska dock vara aktuella, och på deras sida kan hitta liknande produkter.

Produktnamn

Kommentar

Producent

Pris / Uppgrad.

Idea Arbetsmiljö-säkring

Checklistor, lagstiftning etc.

Idea DVT AB

1 995:- / 695:-

Ativa Arbetsmiljö

IK, revision, skyddsronder etc

Ativa AB

4 900:-

WEST

Metod att mäta "arbetsmiljön" (med datorstöd)

IVF

500:-

SAMarbete

Stöd för att arbetsmiljöarbete vid småföretag

Småföretagsenheten, Yrkes- och miljömedicin Örebro

1 600:-

  Idea Arbetsmiljösäkring från Idea DVT AB är ett program för att genomföra internkontroll. Systemet är uppbyggt som en interaktiv självstudiekurs, där man kan lära sig arbetsmiljöarbete och vad lagen säger. Det finns hjälp att skapa egna rutiner via olika mallar och checklistor. En modul hjälper till att bygga upp en handlingsplan med olika projekt, som kopplas till en databas och kan följas upp. Systemet innefattar ekonomidelar där man kan "bokföra" kostnader för olika åtgärder etc. Kostnaden var 1995:- och för uppdateringar en gång per år 695:- .

  Ativa Arbetsmiljö är ett program som  innehåller verktyg för revision, skyddsronder, arbetsmiljöinventering etc. Motsvarande program heter ATIVA-Kunskap. Programmet är utvecklat av Ativa AB i samarbete med Teknikföretagen.  Priset var 4 900:-.

  WEST är en metod att mäta olika förhållanden i arbetsmiljön. Metoden går ut på att värdera nio arbetsmiljöfaktorer, som tillsammans ger en helhetsbild av arbetsmiljön. Som stöd för registreringen finns ett datorprogram som bilaga till boken. Materialet är utvecklat av Institutet för Verkstadsteknisk Forskning (IVF). Priset var 500 kronor.

  CD-verktyg för Systematiskt Arbetsmiljöarbete innehållande sådant som behövs för SAM i form av checklistor, blanketter, instruktioner, dagordningar, faktablad, program för inmatning och bearbetning av enkäter, videointervjuer med användare och experter, länkar till hemsidor. Detta har tagits fram av Småföretagsenheten, Yrkes- och miljömedicin vid Regionsjukhuset i Örebro. Ett material avsett att stödja småföretags arbetsmiljöarbete I materialet ingår en pärm och en CD med checklistor och texter. Priset är 1 600:- .


  3 Kemiska ämnen

Information om kemiska ämnen - på diskett eller CD

Produktnamn

Kommentar

Producent

Pris / Uppgrad.

Kemiska ämnen

Info för varuinformationsblad, transportkort och skyddsblad för kemiska ämnen

Prevent

3000

Chemsoft

Administrativt program för kemikaliehantering

Argentum Consulting

25 000:- och uppåt

KemRisk

Stöd för kemikaliehantering

Antivenena

?

Databasen Kemiska ämnen finns på en CD från Prevent. Den beskriver hälsofarlighet, hur man skyddar sig, hanterar och transporterar kemiska ämnen. Nuvarande version innehåller ca 30 000 kemiska ämnen (2010). Priset är 3 000:-. Databasen finns även i en webbversion.

Argentum Consulting marknadsför programmet Chemsoft som är ett system för administration av kemiska produkter i stor skala, varuinformation, brandrisker, förbrukning, lager, transporter, avfall etc. Kostnaden är 25 000 -100 000:- beroende vilka moduler man köper. Användarna har tillgång till information via internet, samt även en kontaktyta mot de andra användarna.

KemRisk stödjer stödjer hantering av kemiska produkter vid företag, varuinformationsblad, och innehåller en webbaserad databas som omfattar över 35 000 produkter. Programmet säljs av Antivenena, och priset är okänt.

---------------------------------------
IRS Riskhantering AB - Stockholm - Sweden