SAMMANFATTNING RAPPORT

Små kemiska anläggningar - en rapportering från projektet SPASE

Harms-Ringdahl L. och Jansson T. IRS, Stockholm (45 sidor), 1997.
Beställes från IRS Pris 120 kr (exp. avgift 40 kr och moms tillkommer)

Det europeiska projektet SPASE - Small Plants Assistance with Safety and Environment har till syfte att ta fram material för att stödja arbetet med säkerhet, hälsa och miljö (SHM) i små kemiska anläggningar. Under den första delen av projektet har information samlats i fem länder om små kemiska anläggningar med mindre än 100 anställda. Det har gjorts genom en enkät, vid intervjuer med inspektörer från olika myndigheter och från en genomgång av litteratur och lagstiftning.

Rapporten presenterar material som samlats in från svenska företag och inspektörer, och den innehåller en begränsad jämförelse med europeiska företag. Den svenska enkäten gick till 100 företag, och 42 företag har ingått i analysen. En annan del av underlaget har varit intervjuer med fem yrkesinspektörer och två miljöinspektörer.

De svenska svaren på frågorna har summerats. I jämförelse med det europeiska materialet verkar de svenska företagen i de flesta fall vara mer positiva i sina attityder. Över 80% av de svenska företagen anger att hanteringen av SHM är viktig eller mycket viktig. Även inspektörerna menar att huvuddelen av företagen har intresse för bra miljö. Den ganska vanliga föreställningen att småföretag skulle vara problematiska ur ett miljö- och säkerhetsperspektiv, verkar inte stämma för kemibranschen.

Exempel på olika problemställningar har också framkommit. En viktig del av studien handlade om att se vilka behov och förbättringar som ansågs angelägna. De exempel på förslag som fick mest stöd var "Enkla metoder och verktyg", "Handböcker för små anläggningar", "Mer information från myndigheter" och "Samordning av regler och riktlinjer för hantering av säkerhet, hälsa och miljö". Både från företagen och inspektörerna har det kommit förslag till förbättringar, vilka summeras i rapporten.

Det finns också en mer utförlig rapport på engelska.

Till rapportlistan Till toppen av sidan IRS hemsida