SAMMANFATTNING RAPPORT

Riskhantering och ledningssystem för säkerhet, hälsa och miljö

Harms-Ringdahl L. IRS, Stockholm, (162 s), 1995
Rapporten är slutsåld. ev. kommer en andra uppslaga att publiceras senare (internetversion).
(Pris 200 kr,exp. avgift 40 kr och moms tillkommer)

Rapporten är inriktad på att sammanställa vad som anses vara bra riskhantering. Rapporten grundas främst på en genomgång och analys av drygt hundra referenser. En utgångspunkt har varit hur olyckor och arbetsskador ska förebyggas, men metodik och aspekter från kvalitets- och miljöområdet ingår också.

 Ett avsnitt summerar hantering av arbetsmiljö och yttre miljö, säkerhet, kvalitet etc. En väsentlig fråga gäller vilka modeller och normer som finns, och vilka mått, omdömen och metoder som används för granskning. En annan del summerar erfarenheter från ett tiotal större studier om miljö och säkerhet. Ett kapitel tar upp metoder för värdering och revision av riskhantering.

I diskussionsdelen ingår teman som samhällets sanktionssystem, utvecklingen av normer och kriterier, synen på riskhantering, samt integrering av säkerhet, hälsa, miljö och kvalitet. Det finns en stor mängd synsätt, angreppssätt och metoder summerade i rapporten. Den kan därför användas av den som vill få en översikt över området.

Både på företags- och samhällsnivån är variation stor på synsätt och användningen av metoder. Dessutom finns det få utvärderingar gjorda. Därmed blir det svårt att finna effektiva angreppssätt och objektiva metoder för värdering av riskhanteringen - både för företag och myndigheter. I synnerhet för mindre och medelstora verksamheter finns det ett behov av utveckling av normer och kriterier för bedömning av riskhantering.
(Ändrad websida 2001-10-24)

Till rapportlistan IRS hemsida