SAMMANFATTNING RAPPORT

Forskning om konsumentsäkerhet - Diskussion ur ett systemperspektiv

Harms-Ringdahl L. Konsumentverket, Stockholm, 1995 (34 s)
Beställes från Konsumentverket, 118 87 Stockholm, tel. 08 - 429 05 00
Pris: 50 kr, Nr 1994/95: 23

Studien var avsedd att ge synpunkter och underlag för framtida forskning kring konsumentsäkerhet. En definition av konsumentsäkerhet är: Säkerhetsförhållanden kring produkter eller tjänster som konsumeras av privatpersoner. Detta inkluderar således både produkt- och tjänstesäkerhet. Man bör se säkerheten som en del av produktens funktion och kvalitetsegenskaper.

I rapporten ingår en inventering av problem och av forskning inom området, särskilt med anknytning till arbetsmiljö och industriell säkerhet. Med en bred definition på "konsument" kan cirka 75% av alla olyckor beskrivas som "konsumentolyckor". Det innebär t.ex. att över 100 000 personer årligen vårdas på sjukhus som följd av sådana olyckor. Kostnaderna för olyckor inom konsumentsektorn uppskattades till cirka 45 miljarder kronor enligt ett beräkningssätt.

En slutsats från utredningen var arbetet med konsumentsäkerhet kan förbättras avsevärt inom flera områden. En forskningsinsats kan sannolikt stödja en sådan utveckling. Forskningen om konsumentsäkerhet är idag liten, och omfattningen motsvarar på långa vägar inte problemets storlek. Rapporten innehåller synpunkter på utformning av ett program och förslag till strukturering av program och projekt.

Till rapportlistan Till toppen av sidan IRS hemsida