SAMMANFATTNING RAPPORT

Om elva myndigheters perspektiv på olyckor och riskhantering

Harms-Ringdahl L. and Ohlsson K. IRS och Luleå Tekniska Universitet (Inst. för Teknisk psykologi), (87 s), 1993

Beställes från IRS eller Institutionen tel. 0920- 91 441 Pris 120 kr (exp. avgift 40 kr och moms tillkommer)

Det finns många likheter mellan olycksrisker i flyget, kärnkraften, industrin och vården. Det finns också många likheter i hur olyckor kan förebyggas. En jämförelse har gjorts av arbetet vid 11 statliga myndigheter som har ansvar för att förebygga olyckor. De 11 myndigheterna är: Arbetarskyddsstyrelsen, Järnvägsinspektionen, Kärnkraftinspektionen, Luftfartsinspektionen, Naturvårdsverket, Räddningsverket, Sjöfartsinspektionen, Socialstyrelsen, Strålskyddsinstitutet, Sprängämnesinspektionen och Överstyrelsen för civil beredskap.

Underlaget för studien har varit en enkät till myndigheterna, och ett antal seminarier där enkäten och resultaten har diskuterats. Teman har varit filosofi och strategi, samt problem och metodik, för att förebygga olyckor.

Myndigheterna hade många gemensamma problemområden, där flera av dem också satsade på utvecklingsarbete. De gjorde det dock var och en på sitt håll och med tämligen litet samarbete. Det tydligaste problemområdet gällde olycksrisker förknippade med anläggningar som styrs av datorer. I stor utsträckning verkade myndigheterna sakna principer och metodik för att granska säkerheten i sådana system. Detta är lite paradoxalt, med tanke på att Sverige är ett av de länder i världen där användningen av datorer i arbetslivet gått längst.

Mänskliga misstag och felhandlingar uppgavs ofta som de viktigaste orsakerna till olyckor. De flesta myndigheterna anser sig ha metodik att hantera detta t.ex. hur man ska ställa kompetenskrav på individer. Det påtagligaste problemet handlar om brister i och medvetenhet om hanteringen av olycksrisker hos företag och andra verksamheter.

Till rapportlistan Till toppen av sidan IRS hemsida