SAMMANFATTNING RAPPORT

Förstudie - Om stora olyckor i Stockholms län

Harms-Ringdahl L. Utgiven av Centrum för skadeprevention (nuvarande namn), Stockholms Läns Landsting och Karolinska institutet, Stockholm, (27 s) ,1992
Slut. Kontakta IRS för hjälp

En förstudie har gjorts om tänkbara storolyckor och hur de förebyggs i Stockholms län. Rapporten innehåller en översiktlig genomgång av vilka storolyckor som skulle kunna inträffa inom Stockholms län, och av vilka myndigheter som arbetar med att förebygga sådana. Insamlandet av information har främst gjorts genom diskussioner med personer vid lokala myndigheter, samt en viss litteraturgenomgång.

En slutsats av studien är att förebyggandet av stora olyckor bör ägnas större uppmärksamhet. Bara under sista halvan av 1991 hade fem allvarliga tillbud inträffat. Det verkade finnas en väl organiserad samverkan när det gäller räddningstjänst och katastrofmedicin. När det gällde att förebygga olyckor, dvs att minska sannolikhet och/eller konsekvenser verkade samverkan betydligt mindre välorganiserad. Få hänvisningar till andra myndigheter har gjorts i intervjuerna, och knappast något har nämnts om samarbete.

Detta behöver inte betyda att de enskilda myndigheterna egentligen gör fel. Intrycket var en hög ambitionsnivå, men inom de ramar som är givna. Dessa ramar kanske är satta utan att det funnits något helhetsperspektiv? Säkerheten för de anläggningar och verksamheter där det finns olycksrisker, beror i hög grad på "riskägarna". Det fanns indikationer på att alla "riskägare" inte var så medvetna om sitt ansvar.

En allmän slutsats var att förebyggandet av storolyckor troligen kunde göras mer målinriktat och effektivt. Framför allt kan en förbättrad samordning på läns- och kommunnivå vara fruktbart.

Till rapportlistan Till toppen av sidan IRS hemsida