Hem
Kontakter
Nytt och gammalt
TEMAN
- Patientsäkerhet
- Järnvägssäkerhet

- Riskhantering

Genomförd forskning
Konsulttjänster
Rapporter 
Blanketter för analys

English

Uppdaterad 2014-03-12

Rapporter och utredningar med anknytning till IRS

Se också förteckningen över engelska rapporter.

KR = Komplett rapport i html -vanlig internet-text html. eller för Acrobat-reader (som kan hämtas gratis)
SA = Sammanfattning

KR

SA

Rapporter

År / Sidor

För Acrobat Reader

Säkerhetsutredningar av bränderFallstudie 1: Stadsgas i lägenhet. Tre olika metoder har använts, nämligen diagram över händelseförloppet, avvikelseutredning och säkerhetsfunktionsanalys.

2008 / 26

 

Säkerhetsutredningar av bränderFallstudie 2: Villabrand. Tre olika metoder har använts, nämligen STEP, MTO-händelseutredning, och avvikelseutredning, tekniska analyser och hypotesprövning

2013 / 53

 

Säkerhetsutredningar av bränder Fallstudie 3: Lägenhetsbrand. Fyra olika metoder har använts, nämligen STEP, avvikelseutredning, felträdsanalys och AcciMap.

2013 / 43

 

 

 

Metodbeskrivning - Avvikelseutredning av olycksfall. Häftet tar upp datainsamling, identifiering av avvikelser, bedömning, och hur man kommer på åtgärder.

2010 / 31

Metodbeskrivning – Säkerhetsfunktionsanalys av olyc ksfall. Metoden kan användas för att systematiskt kartlägga säkerheten i ett system och beskriva vad som fungerat eller inte fungerat vid en olycka.

2010 / 29

För Acrobat Reader

Säkerhetsarbete - innebörd och struktur. Rapport som analyserar begreppet och ger en översiktlig bild av säkerhetsarbetet i Sverige

2007 / 44

För Acrobat Reader

Fördjupade utredningar av tillbud i hälso- och sjukvården Rapport med inriktning på patientsäkerhet, publicerad av Karlstads Universitet

2006 / 44

Riskanalys – för säkrare arbetsmiljö och mindre störning i produktionen (+ CD) Utgiven av IVF Industriforskning och utveckling AB

2004 / ca 80

Handledningar i Energi- & Avvikelseanalys (2 stycken). En andra uplaga har kommit. Publicerade av Teknikföretagen.

2004 /16

215 k Acrobat

Händelserna vid Askö den 15 februari 2003 -  då 36 skridskoåkare som hamnat på isflak räddades av sjöräddningen.

2003 / 150

215 k Acrobat

Riskhanteringens roll i hållbar utveckling - Minnesanteckningar från idéseminarium

2002 /28

För Acrobat Reader

Svenska svar på europisk enkät om olycksutredningar

2002/ 12

215 k Acrobat

Stödmaterial för arbetsmiljön - översikt och analys

2000 / 66

295 k Acrobat

Identifiering och beskrivning av risker - metodik i vägplaneringsprocessen. Utgiven av Vägverket

2000 / 84

33 k

Datorstöd för hanteringen av arbetsmiljön (uppdateras regelbundet)

2000 / 4

392k Acrobat

Beskrivningar och modeller av säkerhetsfunktioner - en förstudie

1999 / 36

214k Acrobat

Förstudie till Handlingsprogram för ett säkrare samhälle. - Utredning åt Räddningsverket

1998 / 69

Små kemiska anläggningar - en rapportering från projektet SPASE

1997 / 45

243k Acrobat

Småföretag och arbetsmiljö- behov av forskning och utveckling. - Utredning åt Rådet för arbetslivsforskning

1997 / 81

243k Acrobat

Riskanalys i MTO-perspektiv - summering av metoder för industriell tillämpning

1996 / 27

Riskhantering och ledningssystem för säkerhet, hälsa och miljö

1995 / 162

Forskning om konsumentsäkerhet - Diskussion ur ett systemperspektiv

1995 / 34

77k Acrobat

Fem kommunala riskanalyser - en granskning och diskussion - Utredning åt Räddningsverket

1995 / 25

Riskhantering - Behov av forskning och utveckling

1993 / 109

Om elva myndigheters perspektiv på olyckor och riskhantering

1993 / 87

Förstudie - Om stora olyckor i Stockholms län

1992 / 27

Att förebygga olycksfall - Säkerhetsanalys i företagshälsovården

1991 / 51

Säkerhetsanalys i skyddsarbetet - en handledning

1987 / 189

 

---------------------------------------
IRS Riskhantering AB - Stockholm - Sweden