Järnvägssäkerhet

Järnvägssäkerhet är ett väsentligt område för riskhantering. De senaste utmaningarna gäller organisatoriska ändringar och ökad trafik över gränserna. Flera stora olyckor utomlands har visat hur allvarliga konsekvenserna kan bli när det inte fungerar. Riskhanteringen har sina historiska rötter i 1800-talet, och det finns klara behov av utveckling för att hänga med i den tekniska utvecklingen.

IRS erfarenheter

För närvarande har IRS ingen aktivitet inom området. På uppdrag av Järnvägsskolan (numera Trafikverksskolan) har IRS genomfört ett antal grundutbildningar i riskanalys på 3 dagar. Denna kurs har upphört.

Utredningar om trafiksäkerhetsregler
Nya trafiksäkerhetsregler inom järnvägssektorn har införts. I ett tidigt skede bidrog IRS med analyser av några särskilda frågeställningar. En kort summering har gjorts vilken bland annat tog upp mängden regler och tidsåtgången att hantera dessa.

Flera av analyserna är i princip fortfarande giltiga. Ett väsentligt tema är hur man kan strukturera systemet av regler. ”Strukturer i TRI-projektet” gör en allmän analys och jämför med flera andra länder. I en rapport beskrivs en modell för struktur av trafiksäkerhet och funktionella krav. Den beskriver utförligt en test på delområdet ”Kommunikation” som ledde till att  cirka 60 funktionella krav identifierades. Resultaten återges i en kort engelsk rapport.

Europeiskt samarbete
Det europeiska projektet SAMRAIL pågick 2003-2004, och syftet var att utveckla ett sammanhållet program för riskhantering för de europeiska järnvägarna. IRS har deltagit i en del av detta, vilket handlade om utformning och uppföljning av trafiksäkerhetsregler (WP 2.8). En svensk fallstudie gjordes som var inriktad på att se på reglerna kring förplanerat underhåll: ”Swedish case study – Safety Rule Management in Railways”.

Vid den svenska fallstudien visade det sig att det var vanligt att den studerade föreskriften inte följdes. Och att det verkade som att detta accepterades av alla berörda, inklusive säkerhetsansvariga och tillsynsmyndigheten.

Kompetenscentrum för järnvägssäkerhet?
IRS fick 2006 ett uppdrag att utreda ett svenskt kompetenscentrum för järnvägssäkerhet. En slutsats var att det finns ett klart behov av ett sådant centrum. I rapporten finns förslag till utformning och uppgifter för centrumet, där man kan lära från andra branscher som kemiindustrin och flyget. Än så länge har förslaget inte fått gehör – men behoven verkar kvarstå.