Om riskhantering

Ord som riskhantering, riskanalys, säkerhetsanalys används på olika sätt beroende på sammanhanget. Det är stor skillnad hur man använder termerna inom exempelvis inom kärnkraft, industri, sjukvård, försäkring och finanssektorn. Dessutom har det blivit ändringar i de internationella standarderna, som kort beskrivs i boken Guide to safety analysis for accident prevention (kapitel 3).

NÅGRA DEFINITIONER

En varning
Det finns således inte generella allmänna definitioner av termer inom området. Det kan innebära uppenbara risker för missförstånd. Det är bra att försöka ta reda på vad användaren egentligen menar, och vad andra menar.

Riskhantering
Riskhantering borde helt enkelt betyda hantering av risker. Ett förslag till definition är: Riskhanteringen i en organisation är de organisatoriska aktiviteter och rutiner som är avsedda att hantera de risker och möjliga skador som organisationen kan vålla eller drabbas av.
Organisationen kan vara ett företag, en förvaltning, en myndighet eller något annat.

Riskhantering kan göras på ett bra eller dåligt sätt, det har inte med definitionen att göra.
Det engelska ordet risk management används ibland, men även här finns det mängder av olika betydelser.

Riskanalys
Ordet riskanalys används i olika sammanhang med varierande betydelse. Enligt en definition är riskanalys en systematisk analys med syftet att bestämma risken förknippad med ett system. Enligt en standard (IEC 300-3-9): Riskanalys av ett tekniskt system är en systematisk användning av tillgänglig information för att identifiera riskkällor och för att bedöma risken för individer eller en grupp, egendom eller yttre miljön. [Ref. 1] Risk används här i en kvantitativ bemärkelse för sammanvägt mått på sannolikhet och konsekvens. Säkerhetsanalys används ofta med ungefär samma betydelse.

Säkerhetsanalys
Det finns varierande användningar av ordet säkerhetsanalys, ganska ofta blir det en synonym till riskanalys. IRS förslag är bredare:
Säkerhetsanalys är en procedur för att analysera ett system för att identifiera och bedöma risker och säkerhetsegenskaper [2].Det kan också ingå att ta fram säkerhetshöjande åtgärder.

Händelseutredning
Att utreda händelser faller därmed under det bredare begreppet ”säkerhetsanalys”. En händelse kan vara en skadehändelse, såsom arbetsolycka, trafikolycka eller en vårdskada. Det kan också vara ett tillbud, där händelsen inte ledde till skada fast det var nära. Det kan i princip vara vilken händelse som helst som är intressant att studera. Förslag:  En händelseutredning är insamling och analys av fakta relaterade till en specifik inträffad händelse [3].

Referenser
Översättning till svenska från:
[1] IEC, 1995. Dependability management – Risk analysis of technological systems.
(IEC 300-3-9). International Electrotechnical Commission, Geneva.
[2] Guide to safety analysis for accident prevention, kapitel 3.2, sidan 38
[3] Dito, kapitel 3.1, sidan 37.