SAMMANFATTNING RAPPORT

Riskhantering - Behov av forskning och utveckling

Harms-Ringdahl L. Arbetsmiljöfonden, Stockholm, (109 s) ,1993
Slut. Kontakta IRS för hjälp

 En grupp för samarbete kring forskning om industriell säkerhet hade tagit initiativ till en studie. I gruppen ingår representanter för forskningsråd, myndigheter och industri. Syftet med utredningen var att belysa behovet av ett övergripande svenskt forskningsprogram om riskhantering. Inriktningen var främst förebyggande av olyckor och berörde olika typer av organiserad verksamhet som exempelvis industri, förvaltningar, sjukvård och transporter av gods.

 I studien ingick att samla dokumentation om statistik, forskningsprogram etc, och att inhämta bedömningar av sakkunniga från olika områden. En sammanställning av forskning i Norden och Europa har också inkluderats.

 En slutsats av studien var att olyckor i organiserad verksamhet är ett väsentligt samhällsproblem. Många sektorer av samhället berörs, och många slag av olyckor och typer av konsekvenser behöver beaktas. Till problemen hör att omfattningen av olyckor och framför allt av ekonomiska kostnader är otillräckligt känd. En uppskattning är att kostnader för sådana olyckor är i storleksordningen 10 - 20 miljarder kronor årligen.

 Behov finns av utbildning t.ex. i grundutbildningen på tekniska högskolor. Det behövs information om hur man åstadkommer bra riskhantering och lösningar på specifika problem. FoU om riskhantering behövs och skulle kunna bidra till ökad kunskap och bättre riskhantering på samhälls- och företagsnivå. Omfattningen av svensk FoU är otillräcklig. Genom de stora kostnaderna för olyckor finns det även klara ekonomiska motiv för en satsning på FoU.

 Samarbetsgruppen ansåg att forskning och utveckling om riskhantering behövs i avsevärt större utsträckning. Gruppen rekommenderade därför enhälligt att området måste prioriteras högre. En förutsättning för forskning och utveckling inom området är ökade och långsiktiga ekonomiska resurser. Gruppen rekommenderade en organiserad samverkan för att stödja och utveckla FoU inom riskhanteringsområdet.

Till rapportlistan Till toppen av sidan IRS hemsida