SAMMANFATTNING RAPPORT

Beskrivningar och modeller av säkerhetsfunktioner - en förstudie

Lars Harms-Ringdahl, Institutet för Riskhantering och Säkerhetsanalys AB,

Statens kärnkraftinspektion (SKI), Stockholm, SKI Rapport 99:35 (36 s), 1999
Beställes från SKI tel 08 -698 84 00, gratis.
Rapporten kan också hämtas direkt som Acrobat-fil.

En förstudie inriktad på frågor förknippade med säkerhetsfunktioner och barriärer har genomförts. En säkerhetsfunktion definieras som en teknisk eller organisatorisk funktion med syfte att minska sannolikhet och/eller konsekvens förknippad med en riskkälla. I studien ingår en begränsad översikt av praxis och teorier relaterade till säkerhet inom kärnkraftsektorn och vid industriella tillämpningar. Genomgången grundar sig på litteraturstudier och intervjuer.

Begrepp med anknytning till "barriär" och "säkerhetsfunktion" från olika tillämpningar har sammanställts. Exempelvis har "barriär" dels en fysiskt/tekniskt baserad definition, dels en som inkluderar mänskliga, tekniska och organisatoriska element. Likaså har termen "säkerhetsfunktion" varierande innebörder.

Litteraturgenomgången har gett färre teoretiska och analytiska studier om barriärer och säkerhetsfunktioner än förväntat. Det gäller särskilt sådana funktioner som inkluderar kombinationer av tekniska, mänskliga och organisatoriska element.

I rapporten föreslås en strukturering och systematik för beskrivning av säkerhetsfunktioner. Dessa inkluderar ett antal karakteristika, såsom abstraktionsnivå, systemnivå, kategori, syfte, säkerhetsegenskaper och säkerhetsfunktionens delar. Ett förslag till en generaliserad modell av säkerhetsfunktioner har tagits fram som underlag för diskussion. Modellen utgår bland annat från att säkerhetsfunktioner indelas i ett antal "säkerhetsfunktionselement".

En slutsats är det finns en utvecklingspotential för teorier och metodik för hantering av säkerhetsarbete och procedurer. Säkerhetsfunktioner kan vara ett användbart begrepp i en sådan utveckling, och olika för- och nackdelar med detta diskuteras i rapporten. Om ett utvecklingsarbete ska bedrivas är det lämpligt att detta görs som en kombination av teori och fallstudier.

Till rapportlistan Till toppen av sidan IRS hemsida 1999-11-14