SAMMANFATTNING RAPPORT

Identifiering och beskrivning av risker - metodik i vägplaneringsprocessen

En utredning av Scandiaconsult Sverige AB, Stockholm, gjord på uppdrag av Vägverket.
Patrik Hult, Swepro Engineering AB, och Lars Harms-Ringdahl, IRS Institutet för Riskhantering och Säkerhetsanalys AB (84 sidor, 1999)

Ges ut avVägverket (VV) Borlänge. Rapporten kan beställas från VV, tel. 0243 - 75 000. Rapporten är ännu inte inkluderad i de offentliga rapporterna. (Utgivningsår blir nog 2000)

Rapporten kan också hämtas direkt som Acrobat-fil.

Studien innehåller en genomgång av Vägverkets olika beslutsprocesser, med fo-kus på stora olyckor med per-sonskador och på vägplaneringsprocessen. Ett syftevar att få fram behov och idéer till förbättringar i fråga om VVs användning av risk-analyser och hantering av risker.Det finns många exempel på svaga länkar och förslag till förbättringar i vägplanerings-processen relate-rade till riskhanteringen.

Flera argument för att arbeta på ett standardiserat sätt vid hanteringen av risker framkom. Några krav som bör ställas på en metod är: