SAMMANFATTNING RAPPORT

Stödmaterial för arbetsmiljön - översikt och analys

Harms-Ringdahl L. och Jansson T. IRS, Stockholm (66 sidor), 2000.
Institutet för Riskhantering och Säkerhetsanalys AB

Hämtas gratis som Acrobat-fil.

En studie inriktad på stödmaterial för arbetsmiljön har genomförts. Stödmaterial definieras som material avsett att underlätta och stödja arbetsmiljöarbetet på arbetsplatserna. Lagar och författningssamlingar har beaktats, eftersom de ofta kan innehålla goda råd och tolkningar. Publiceringen av material är omfattande, och på svenska språket finns cirka 750 produkter tillgängliga, samt 270 författningar från Arbetarskyddsstyrelsen. Detta material har beskrivits utifrån några olika parametrar.

En analys har gjorts av hur stödmaterial köps, bl.a. grundat på kundunderlag från Arbetarskyddsnämnden och Arbetarskyddsstyrelsen. Enligt denna uppskattning är det en stor andel av mindre företag som inte köpt något slag av stödmaterial. En teoretisk modell har tagits fram över spridning och användning av stödmaterial. Material från en granskning av internkontroll vid småföretag har använts för belysa spridning av stödmaterial.

Ett tiotal förslag till förbättringar beskrivs i rapporten under rubrikerna: