SAMMANFATTNING RAPPORT

Svenska svar på europisk enkät om olycksutredningar

Harms-Ringdahl L. (12 sidor), 2002.
Institutet för Riskhantering och Säkerhetsanalys AB, Stockholm

European Safety, Reliability and Data Association (ESReDA) har sedan flera år en arbetsgrupp (Accident Investigation Work Group, AIWG) som arbetar med frågor kring olycksutredningar. En del av gruppens verksamhet är att ta fram en summering av hur man utreder olyckor på olika håll i Europa. En enkät hade skickats ut och i början 2002 skickades den till ett antal svenska myndigheter och organisationer.

Enkäten innehöll 16 frågor om hur organisationen utreder olyckor och haverier. Den handlade i huvudsak om utredningar av större olyckor, och inom olika branscher. Det kom in 11 svenska svar på enkäten. Dessa har redovisats i sin helhet i den svenska rapporten.

Det finns även rapporter som redovisar svaren från samtliga berörda länder. (Länkar till dessa är ej tillgängliga för tillfället.)

Till rapportlistan IRS hemsida 2005-02-28