SAMMANFATTNING RAPPORT FRÅN UTREDNING

Småföretag och arbetsmiljö- behov av forskning och utveckling

En utredning på uppdrag av Rådet för arbetslivsforskning.

Harms-Ringdahl L. och Jansson T., IRS, Stockholm (81 s) 1997.

För att ta del av utredningen kontakta Rådet för arbetslivsforskning, Box 1122, 111 81 Stockholm, tel 08- 643 20 80 eller IRS.

Utredningens syfte var att ge en översikt av information om småföretags hantering av arbetsmiljö och risker, samt att redogöra för pågående och planerad forskning inom området. I syftet ingick också att identifiera de aktörer, t ex myndigheter, forskare och olika organisationer, som verkar inom området och beskriva deras strategier vad gäller småföretag. Utredningen skulle även ge en sammanställning över olika typer av stödmaterial som finns tillgängligt för att hjälpa småföretagaren i arbetsmiljöarbetet. En del av målet var också att få fram synpunkter på forsknings- och utvecklingsbehov.

I rapporten finns det ett stort antal iakttagelser och förslag. De viktigaste är:

1 Det används många olika definitioner på småföretag, och ibland skiljer man inte heller på företag och arbetsställen.

2 Många människor arbetar i småföretag. Antalet anställda på arbetsställen med mindre än 50 anställda är 1,6 miljoner, vilket utgör halva Sveriges yrkesverksamma befolkning. Av dessa arbetar cirka hälften inom privata sektorn.

3 Kartläggningen av området småföretag försvåras av att så många innebörder av begreppet småföretag används, och ofta utan att det klart framgår vad som avses. Dessutom görs ofta försök till förenklingar och generaliseringar som kan bli missledande.

4 Det är ej klarlagt om arbetsmiljön hos små arbetsställen är bättre eller sämre än för övriga arbetsplatser. Det finns tydliga kunskapsluckor om faktiska förhållanden.

5 Enskilda näringsidkare beaktas i liten grad, trots att de är omkring 200 000 personer.

6 Parterna på arbetsmarknaden anser att småföretagen är viktiga och har en mängd pågående och planerade aktiviteter riktade mot dessa.

7 Det saknas överblick av nyttan och användningen av de samhälleliga resurserna riktade mot småföretagens arbetsmiljö.

8 De ekonomiska kostnaderna för arbetsskador och problem är stora, rimligen bör de vara cirka hälften av den totala kostnaden i Sverige.

9 Lagstiftning och regelsystem är i hög grad utformade med ett tänkande baserat på stora företag. Tänkandet om arbetsmiljöstyrning utgår från det stora företaget som mental modell. Det kan behövas ett nytänkande som kräver forskning

10 Det finns en stor mängd lagstiftning och regler från många olika instanser i samhället. Det är i praktiken omöjligt att känna till alla regler på små arbetsställen.

11 Det finns många aktörer som på olika sätt har beröring med de små företagen. Vårt intryck är att det i hög grad saknas samverkan mellan dessa.

12 Det finns mycket utvecklingsarbete och stöd, men det saknas nästan helt analytisk forskning inom området.

13 En generell slutsats är, att det behövs ett bättre kunskapsunderlag än vad som idag är tillgängligt, för att kunna göra en nyanserad analys av behovet att åtgärder orienterade mot småföretags arbetsmiljö.

14 Det finns flera skäl för att småföretagens arbetsmiljö ska vara ett särskilt forskningsområde.

Till rapportlistan Till toppen av sidan IRS hemsida