SAMMANFATTNING RAPPORT

Förstudie till
Handlingsprogram för ett säkrare samhälle

Lars Harms-Ringdahl, Tommy Jansson och Tommy Rosenberg

IRS, Stockholm, (69 s), 1998

Beställes från IRS

Förstudien har gjorts på uppdrag av Räddningsverket. Den är ett diskussionsunderlag för ett samlat handlingsprogram för ett säkrare samhälle. Denna frågeställning utgår från ett uppdrag Räddningsverket fått av regeringen. Risker och förebyggande av olyckor behandlas i ett brett perspektiv. I studien beaktas skador på människor, miljö, egendom, funktion, liksom ekonomiska konsekvenser.

Drygt 2 400 människor omkommer, 130 000 vårdas i sluten vård och 900 000 läkarbesök görs årligen på grund av olyckor och skador. Den sammanlagda kostnaden för olyckor och förebyggande bedöms uppgå till minst 40 miljarder årligen.

Förbättringsmöjligheterna är stora, när det gäller att förebygga olyckor. Ett långtidsperspektiv och en förbättrad samverkan mellan aktörer är väsentligt, liksom ett effektivare tillvaratagande av erfarenheter från forskning etc. Prioriteringar i samhället kring säkerhetsfrågor verkar vara oklara. Ekonomiska faktorer, särskilt de stora kostnaderna för olyckor har getts en förvånande liten betydelse i prioriteringen.

Slutsatser
Det finns ett stort behov av att förbättra och utveckla en nationell samverkan för ett säkrare samhälle. Ett samlat handlingsprogram behövs som ett regeringsinitiativ. En sådant program kan ha många olika former och olika alternativ presenteras.

Det finns behov av en mer omfattande utredning. Ett antal aktiviteter föreslås, vilka skulle kunna startas tämligen direkt: